Tích cực tham gia triển lãm Quốc tế 2013 tại Hồ Chí Minh